برخی کشورها نسبت به روند تحولات و شرایط منطقه اشتباهات محاسباتی دارند