همایش کتاب خوانی با محوریت حجاب در محلات برگزار می شود