رئیس نمایشگاه کتاب امروز به سئوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد