جاکوب زوما: غرب همچنان با آفریقا همانند بردگان سابق رفتار می‌کند