نتایج تحقیقات: نادیده گرفتن نقش پدر در خانواده، کودک را سرکش می‌کند