سردار اشتری: دیروز یکی از ماموران نیروی انتظامی در غرب کشور به شهادت رسید