وقتی دروغ شیرین‌تر است/ آندو باید همه را فریب می‌داد