محمد علی گرایی: به خاطر یک اشتباه مدال طلا را از دست دادم