تبلت جایگزین کتاب درشت خط برای دانش‌آموزان نیمه بینا می‌شود/ مشکل سرویس ایاب ذهاب دانش‌آموزان استث