شورا و شهرداری کرمانشاه؛ دو خط موازی که همدیگر را قطع می کنند!