روایت نویسنده «آن بیست و سه نفر» از دیدار و تفقد رهبری