برخی کشورها نسبت به شرایط منطقه اشتباهات محاسباتی دارند