روحانی: اجرای توافق ها، روابط تهران – عشق آباد را توسعه می دهد