عبدالله: دولت و نهادهای امنیتی مصمم به برقراری ثبات ...