۳۰۰ کتابخانه شهرداری تهران زیر نظر سازمان فرهنگی هنری قرار گرفت