معرفی معاونت حقوقی وزارت بهداشت به عنوان یکی از ۴ دستگاه برتر در کاهش دعاوی