طرح مطالعاتي رصد کيفيت زندگي شهروندان پهنه جنوبي آزادي اجرا مي شود