دلنوشته های جالب مسئولین فارس در بزرگترین اعتکاف جوانان کشور/ شیرازه شیراز کجاست؟