۱۳ پروژه نیمه تمام ورزشی خراسان جنوبی فاقد اعتبار است