دولت هزینه آموزش نیروی انسانی را برای توسعه بخش خصوصی صرف کند