چهار تنیسور به مرحله نیمه نهایی لیگ مناطق کشور صعود کردند