همایش روابط عمومی های دستگاههای اجرایی مازندران برگزار می شود