عملیات اجرایی ساختمان دامپزشکی بندردیر بوشهر آغاز شد