اعلام حمایت طلاب از فتوای مراجع پیرامون ارتداد رئیس فرقه حلقه