نقوی:رئیس جمهور و دولتمردان هم دلواپسند/جعفرزاده: برخی یک شبه دلواپس شده اند