تمام حاشیه نشینان شهر مشهد تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار دارند