هیات ووشوی کرمانشاه رتبه سوم هیات های ووشوی سراسر کشور را کسب کرد