دستگاه های امدادی نیازمند برگزاری دوره های آموزشی و مانورهای مشترک هستند