برخی سهامداران بورسی مقابل تالار حافظ نسبت به افت بازار اعتراض کردند