افزایش ۱۳ درصدی قیمت مسکن در تهران/ کاهش ۵ درصدی اجاره بهای زمستان نسبت به پاییز