تولید بیش از 31.3 هزار تن شمش آلومینیوم در فروردین 94