هم در حوزه عمل و هم در قلمرو اندیشه قبله باید تغییر کند!