۳۰۰ کتابخانه شهرداری زیرنظر سازمان فرهنگی هنری قرار گرفت