تخریب ملک مخروبه‌ در کرمان/معافیت مالیاتی صاحبان انواع تاکسی ها