حذف شبکه وابسته به انصارالله یمن از ماهواره‌های نایل‌ ست و اروپا