تعدادی از مأموران پلیس در درگیری شب گذشته با اشرار به شهادت رسیدند