هنر در هدایت انسانها و دادن روحیه‌ی زیبایی، نقش بسزایی دارد