معرفی 114 اثر برگزیده جشنواره نقاشی قرآنی جنوب کرمان