حفظ شان منابع انساني وتکريم کارکنان را از وظايف حراست مي دانيم