دامنه نوسان شرکت‌هاي بورسي از ابتداي خرداد 5 درصد مي‌شود