روایت مادر از لحظه شهادت شهید ایرانی‌ همراه با «فاطمیون افغانستانی»