تنها یک نفر از جمعیت 21 نفره شورای شهر اصفهان بانو است