جزئیاتی تازه از حادثه سقوط بالگرد حامل سفرای خارجی در پاکستان