استخدام مدیر برنامه ریزی و مدیر تولید در تبریز - استخدام 94