جریان برق یک کارگاه تولید مبل در مشهد رابه آتش کشید