تغییر بنیادین در فجر امسال نمی‌دهیم/ برپایی کارگاه‌ها از پاییز