مرکز آمار: متوسط قیمت مسکن در تهران 13 درصد گران شد