کسب بیش از یک هزار مدال توسط ورزشکاران کرمانشاهی در سال 93