بعثت کرمانشاه به مصاف آلومینیوم می رود/ دیداری تشریفاتی برای بعثت