امسال حضور بازدیدکننده‌های دولتی و موسسات کاهش یافته است